آگهی ساختمان
آگهی ساختمان

توضیحات آگهی

توضیحات

ثبت کارتابل برگه های خاک بتن و جوش انجام آزمایشات مربوطه بهمراه ارائه گزارش نتایج حاصله حفاری و آزمایش خاک خاک

۰۹۱۲۱۷۲۳۳۵۳